POWRÓT

syndyk Wielkopolskiej SKOK sprzedaje składniki masy upadłości

Data licytacji: 22/06/2021

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 510 212 272

Wojciech Czajkowski
Radca prawny

                                                                                                                                                       OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Wielkopolskiej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

z siedzibą w Poznaniu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości

 

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są:
 1. nieruchomość lokalowa nr 7, położona w Poznaniu przy ulicy Karola Libelta 29, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00270349/5, w skład której wchodzi zlokalizowany w przyziemu budynku lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 184,08 m2 wraz z udziałem wynoszącym 18408/409296 części w nieruchomości wspólnej – szczegółowo opisany w operacie szacunkowym z dnia 22 lutego 2021 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 100% wartości oszacowania, tj. za cenę 1 527 000,00 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100);
 2. nieruchomość lokalowa nr 9, położona w Poznaniu przy ulicy Karola Libelta 29, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00270350/5, w skład której wchodzi zlokalizowany w przyziemu budynku lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 28,65 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2865/409296 części w nieruchomości wspólnej – szczegółowo opisany w operacie szacunkowym z dnia 22 lutego 2021 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 100% wartości oszacowania, tj. za cenę 126 000,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100);
 3. udział wynoszący 4/85 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego numer 1BN stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Poznaniu, w budynku położonym przy ul. Karola Libelta nr 29, hala garażowa, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1302,37 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00269591/6 wraz z udziałem wynoszącym 130237/409296 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą PO1P/00068951/9 - szczegółowo opisany w złożonym do akt postępowania operacie szacunkowym z dnia 22 lutego 2021 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 100% wartości oszacowania, tj. za cenę 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
 4. prawa i obowiązki przysługujące upadłej WSKOK w spółce „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Poznaniu 60-321, przy ul. Bułgarskiej 14, KRS 0000598759 – szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki komandytowej pod firmą „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości;
 5. udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29, KRS 0000581238 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości;
 6. ruchomości (środki trwałe i wyposażenia) będące własnością upadłej WSKOK - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową ruchomości (środków trwałych i wyposażenia) z dnia 18 marca 2019 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości.
 1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Wielkopolska SKOK”.
 2. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania (dotyczy pkt. 1 a - c) na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1020 4027 0000 1502 0034 4879.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. Wycenach składników masy upadłości.
 4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży. 
 5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
 6. Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
  (tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.