POWRÓT

syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną domem jednorodzinnym

Data licytacji: 09/06/2020

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 609 136 166

Jakub Kulesza
Radca prawny

 

Syndyk masy Pawła Urbaniaka - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

- ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest:

- prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o obszarze 679 m2 wraz z prawem własności położnych na niej budynków, położonej w Poznaniu przy ul. Wituchowskiej 31, obręb: 0022 Krzyżowniki, arkusz mapy nr 28, dz. nr 1/57, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00056974/9, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 186.400,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta 00/100 złotych) netto.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w Operacie szacunkowym z dnia 27 marca 2018 r. sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. W. Rutkowskiego.

  1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto, nie niższej od ceny wywołania, składać należy w terminie do dnia 09 czerwca 2020 roku do godz. 14.00 w kancelarii syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Paweł Urbaniak”.
  2. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10 % wartości ceny netto wywołania, na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 95 1090 2590 0000 0001 3441 6691.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży.
  4. Szczegółowe warunki sprzedaży i jej przedmiotu określa Regulamin Sprzedaży.
  5. Z Operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w formie elektronicznej, zgłaszając taką wolę na adres e-mail: biuro@kanecki.pl.