POWRÓT

Syndyk masy upadłości Wielkopolskiej SKOK z siedzibą w Poznaniu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości

Data licytacji: 22/10/2019

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 510 212 272

Wojciech Czajkowski
Radca prawny

 

Syndyk masy upadłości Wielkopolskiej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

z siedzibą w Poznaniu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości

 

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są:
  1. udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ulicy Władymira, dla której Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00222704/8, działki o nr geodezyjnych 42, 43, 44 i 45 – szczegółowo opisany operacie szacunkowym z dnia 28 listopada 2018 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 50 % wartości oszacowania, tj. za cenę 562.500,00 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
  2. prawa i obowiązki przysługujące upadłej WSKOK w spółce „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Poznaniu 60-321, przy ul. Bułgarskiej 14, KRS 0000598759 – szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki komandytowej pod firmą „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę nie niższą jak 50 % ceny oszacowania, tj. za cenę 314.622,50 zł (trzysta czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 50/100);
  3. udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29, KRS 0000581238 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę nie niższą jak 50 % ceny oszacowania, tj. za cenę 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych 00/100);
  4. udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce „AIKON POZNAŃ” sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29, KRS 0000438751 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą „AIKON POZNAŃ” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę nie niższą jak 50 % ceny oszacowania, tj. za cenę 806.850,00 zł (osiemset sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100);
  5. ruchomości (środki trwałe i wyposażenia) będące własnością upadłej WSKOK - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową ruchomości (środków trwałych i wyposażenia) z dnia 18 marca 2019 roku, za ceny nie niższe jak 50 % ceny oszacowania, tj. za łączną cenę 82.800,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100).
 2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 22 października 2019 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Wielkopolska SKOK”.
 3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1020 4027 0000 1502 0034 4879.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. Wycenach składników masy upadłości.
 5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży. 
 6. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
 7. Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
  (tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.