POWRÓT

Syndyk masy upadłości sprzeda lokal mieszkalny w Słupsku przy ul.Bogusława X 3/20

Cena: 200000

Miejsce: Słupsk

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 510 212 272

Wojciech Czajkowski
Radca prawny

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Anity Szczepańskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: XI GUp 88/19)

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości lokalowej

 

 

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Słupsku przy ul. Bogusława X 3/20, objętej księgą wieczystą numer SL1S/00088005/4, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - szczegółowo opisana w operacie szacunkowym z dnia 14 czerwca 2023 roku, za cenę najkorzystniejszą    
  dla masy upadłości nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
 2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8   w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Anita Szczepańska”.
 3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10 % wartości ceny wywołania na rachunek bankowy masy upadłości nr 98 1090 1447 0000 0001 4225 2863.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w wycenie składnika masy upadłości (Operat szacunkowy z dnia 14 czerwca 2023 roku).
 5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży. 
 6. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
 7. Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
  (tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.