POWRÓT

Syndyk masy upadłości PRIB POZNAŃ Sp.z o.o. sprzeda nieruchomość

Data licytacji: 15/01/2020

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 609 136 166

Jakub Kulesza
Radca prawny

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno- Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest:

- prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznym obszarze 5,6031 ha, zabudowanej budynkami komercyjnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położonej w Poznaniu przy (uprzednio) ul. Dziadoszańskiej 10, obecnie: ul. Zwierzchowskiego 19, obręb: 0006 Żegrze, dz. nr 1/13, 3/11, 3/14, 11/25, 10/14 i 5/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00111418/5, za cenę wywołania nie niższą niż 16.972.800,00 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100 złotych) netto.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w Operacie szacunkowym z dnia 20 stycznia 2018 r. sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. W. Rutkowskiego. Co do przedmiotu sprzedaży zawarta została Umowa dzierżawy z dnia 28 września 2017 r.

  1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto, nie niższej od ceny wywołania, składać należy w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku do godz. 12.00 w kancelarii syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż PRIB”.
  2. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10 % wartości ceny netto wywołania, na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 18 1090 2734 0000 0001 1595 9968.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży.
  4. Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Sprzedaży.
  5. Z Operatem szacunkowym, Umową dzierżawy oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w kancelarii syndyka od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 14.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. +48 61 8411 265).