POWRÓT

Sprzedaż udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Cena: 158800

Data licytacji: 09/04/2020

Miejsce: Warszawa

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Działając syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  gospodarczej  Iwony Brześkiewicz, w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1268/19 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, informuję, iż został ogłoszony przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w wysokości ½  w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 41 położonego w Warszawie przy ulicy Janinówka 13, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00445744/6.

 

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym  terminie do 7 kwietnia 2020 roku , do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do Sądu nie zaś data nadania oferty). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1268/19  oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Iwony Brześkiewicz” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 

Zainteresowani zobowiązani są do wpłaty wadium , w wysokości 15 000,00 zł na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2020 roku , godzina 23.59.

Termin otwarcia ofert  w Sądzie Rejonowym  dla m.st. Warszawy,  XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa  wyznaczony został na dzień 9 kwietnia 2020 roku.