POWRÓT

Sprzedaż udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Cena: 119100

Data licytacji: 03/09/2020

Miejsce: Warszawa

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  gospodarczej  Iwony Brześkiewicz, w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1268/19 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, prowadzi sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½  w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 41 położonego w Warszawie przy ulicy Janinówka 13, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00445744/6, z zastrzeżeniem ceny minimalnej 119.100,00 złotych brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym  terminie do 3 września 2020 roku , do Kancelarii syndyka – ul. Grzybowska 43 lok. 136, 00-855 Warszawa (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania oferty). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1268/19  oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Iwony Brześkiewicz” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Zainteresowani zobowiązani są do wpłaty wadium, w wysokości 12 000,00 zł na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2020 roku.

Termin otwarcia ofert  w Kancelarii syndyka wyznaczony został na dzień 8 września 2020 roku.

Wszelkich informacji o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka pod nr tel. 22-354-64-14 lub adresem e-mail: k.kanecka@kanecki.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.