POWRÓT

Sprzedaż pakietu wierzytelności PH Arko sp. z o. o. w upadłości liwidacyjnej

Cena: 28.000

Data licytacji: 16/09/2019

Miejsce: Poznań

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Regulamin sprzedaży składnika masy upadłości

PH ARKO sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

Sygn. akt. XI GUp 61/11

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności będących składnikami masy upadłości, w skład którego wchodzą wierzytelności przysługujące upadłemu Przedsiębiorstwo Handlowe Arko sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Komornikach, wg stanu na dzień składania ofert, za cenę najkorzystniejszą, nie niższą niż 28.000 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 3000 zł  (słownie: trzy tysiące złotych), które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości PH Arko sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 49 1090 2734 0000 0001 1754 6815, z dopiskiem „Wadium – pakiet wierzytelności” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

3. Oferty na zakup składnika masy upadłości składać należy w formie pisemnej na adres Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19 (60-833), do dnia  16 września 2019 roku do godziny 15.00.

4. Oferta powinna zawierać:

a. oferowaną cenę za przedmiot sprzedaży

b. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, statusu prawnego oferenta,

c. w przypadku przedsiębiorców – wypis z właściwego rejestru,

d. proponowaną cenę zakupu brutto,

e. świadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym składników masy upadłości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

f. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do składania w jego imieniu tego rodzaju oświadczeń woli,

g. dokładny adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu kontaktowego,

5. Oferty wysłane pocztą rozpatrywane będą pod warunkiem zachowania terminu wpływu do Kancelarii Syndyka określonego w punkcie 1 niniejszego regulaminu.

6. Przyjęcia ofert dokonuje syndyk.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

8. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają kupującego.

9. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę sprzedaży przed umowy na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka.

10. Przejście uprawnień do przedmiotu sprzedaży na rzecz nabywcy nastąpi w dniu (w momencie) zapłaty na rachunek masy upadłości całości ceny sprzedaży. Za moment zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego masy upadłości.

11. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotu po wcześniejszym kontakcie z kancelarią syndyka pod numerem telefonu 61-8411-265 bądź pod adresem mailowym biuro@kanecki.pl.

12. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, zarówno przed upływem terminu do składania ofert, jak i po jego upływie, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia wyłonienia nabywcy.

13. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez syndyka.

14. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.

15. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

16. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu sprzedaży w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.