POWRÓT

Sprzedaż mieszkania w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 28

Cena: 252 000,00 zł

Data licytacji: 02/04/2021

Miejsce: Poznań

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

607992054

dr Adam Majchrzak
Doradca restrukturyzacyjny

Syndyk masy upadłości Tadeusza Budnego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Poznaniu, sygn. akt XI GUp 95/20, za zgodą Sędziego Komisarza przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej nr 25 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej i w częściach wspólnych budynku i urządzeń położonej w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 28, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 90% ceny oszacowania tj. 252 000 zł (cena oszacowania: 280 000 zł).

Powierzchnia użytkowa lokalu 45,4 m2. Lokal położony na parterze, składa się z 2 pokoi, kuchni, korytarza i łazienki z wc. Lokal w przeciętnym standardzie wykończenia. Budynek z 1957 r.

Z regulaminem sprzedaży oraz szczegółowymi danymi nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/8, bądź drogą elektroniczną poprzez złożenie pisemnego wniosku, który należy wysłać na adres e-mail: a.majchrzak@kanecki.pl.

 

Regulamin Sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej nr 25 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej i w częściach wspólnych budynku i urządzeń położonej w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 28 wchodzącej w skład masy upadłości Tadeusza Budnego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej zam. w Poznaniu, sygn. akt XI GUp 95/20

 1. Oferty na zakup składnika masy upadłości składać należy w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/8, do dnia 2 kwietnia 2021 roku.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości lokalowa o funkcji mieszkalnej nr 25 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej i w częściach wspólnych budynku i urządzeń położona w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 28, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00298001/6. Nieruchomość szczegółowo opisana jest w operacie szacunkowym z dnia 1 października 2020 r.
 3. Oferta poza określeniem oferowanej ceny za przedmiot sprzedaży, nie niższej jak 90% ceny oszacowania, tj. 252 000 PLN, powinna określać również w szczególności termin i sposób zapłaty oraz zawierać kopię bankowego dowodu wpłaty wadium we wskazanej w obwieszczeniu wysokości 25 200 PLN na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank S.A. o nr 55 1090 1447 0000 0001 4646 2661.
 4. Oferta ponadto powinna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, statusu prawnego oferenta,
 2. w przypadku przedsiębiorców – wypis z właściwego rejestru,
 3. proponowaną cenę zakupu,
 4. proponowany termin i sposób zapłaty,
 5. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do składania w jego imieniu tego rodzaju oświadczeń woli,
 6. dokładny adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu kontaktowego, a także nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia danej oferty,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację, a wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 8. każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę,
 9. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu, które powinno być opisane ,,sprzedaż Tadeusz Budny”,
 10. oferty wysłane pocztą należy włożyć w druga kopertę zaadresowaną na adres Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Adam Majchrzak, ul. Adama Mickiewicza 19/8, 60-833 Poznań. Oferty powyższe rozpatrywane będą pod warunkiem zachowania terminu wpływu do Kancelarii Syndyka określonego w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w terminie tygodnia od upływu terminu na złożenie ofert.
 2. Przyjęcia ofert dokonuje syndyk.
 3. W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów równych kwotowo ofert na ten sam przedmiot sprzedaży, które będą cenami najwyżej zaoferowanymi, Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ofertowych, wyłącznie pomiędzy tymi oferentami.
 4. W przypadku konieczności zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, celem uzyskania oświadczeń lub pozwoleń wymaganych przepisami prawa a niezbędnych do zawarcia umowy ostatecznej, strony zawrą taką umowę na koszt oferenta wskazując jako jedyny warunek zawarcia umowy ostatecznej uzyskanie przedmiotowych oświadczeń lub pozwoleń organów administracji publicznej.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży (ewentualnie przedwstępnej umowy sprzedaży) nastąpi przed notariuszem wskazanym przez Syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają oferenta/nabywcę.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po zapłacie na rachunek masy upadłości całości ceny sprzedaży. Za moment zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego masy upadłości.
 7. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem tel. 607 992 054.
 8. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, zarówno przed upływem terminu do składania ofert, jak i po jego upływie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Syndyka lub odstąpienia przez niego od sprzedaży.
 9. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez Syndyka.
 10. W przypadku niewywiązania się oferenta, którego oferta została przyjęta z jej warunków, uiszczona kwota wadium stanowi zryczałtowane odszkodowanie i przepada na rzecz masy upadłości.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.W przypadku konieczności zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, celem uzyskania oświadczeń lub pozwoleń wymaganych przepisami prawa a niezbędnych do zawarcia umowy ostatecznej, strony zawrą taką umowę na koszt oferenta wskazując jako jedyny warunek zawarcia umowy ostatecznej uzyskanie przedmiotowych oświadczeń lub pozwoleń organów administracji publicznej.
 12. Zawarcie umowy sprzedaży (ewentualnie przedwstępnej umowy sprzedaży) nastąpi przed notariuszem wskazanym przez Syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają oferenta/nabywcę.
 13. Przejście uprawnień do przedmiotu sprzedaży na rzecz nabywcy nastąpi w dniu (w momencie) zapłaty na rachunek masy upadłości całości ceny sprzedaży, według stanu wierzytelności na ten moment. Za moment zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego masy upadłości.
 14. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem tel. 607 992 054.
 15. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, zarówno przed upływem terminu do składania ofert, jak i po jego upływie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Syndyka lub odstąpienia przez niego od sprzedaży.
 16. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez Syndyka.
 17. W przypadku niewywiązania się oferenta, którego oferta została przyjęta z jej warunków, uiszczona kwota wadium stanowi zryczałtowane odszkodowanie i przepada na rzecz masy upadłości.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.