POWRÓT

Syndyk sprzeda udział w spadku - nieruchomości w Opalenicy

Cena: 53800,00 zł

Data licytacji: 28/04/2023

Miejsce: Opalenica

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

607992054

dr Adam Majchrzak
Doradca restrukturyzacyjny

Syndyk Ryszarda Lemańskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Opalenicy, sygn. akt XI GUp 132/22, przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki udziału (1/4) w spadku po Marii Teresie Lemańskiej, w skład którego wchodzi nieruchomość gruntowa położona w Opalenicy przy ul. Przybyszewskiego 22 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1N/00015504/3, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 53 800,00 zł.

Nieruchomość stanowi działka ewid. nr 1447/328 wg KW (wg SIP działka nr 973) o pow. 0,0776 ha w Opalenicy. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz częściowe podpiwniczenie i usytuowany jest w przedniej części nieruchomości. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 119,04 m2. Powierzchnie ustalono zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 9 listopada 2022 r. Budynek został wybudowany w latach 60-tych XX w. Pozostała część nieruchomości jest porośnięta pielęgnowaną roślinnością niską i wysoką. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona – brak ogrodzenia od frontowej części nieruchomości. Budynek jest w przeciętnym standardzie i stanie technicznym.

Z regulaminem sprzedaży oraz szczegółowymi danymi nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/8, bądź drogą elektroniczną poprzez złożenie pisemnego wniosku, który należy wysłać na adres e-mail: a.majchrzak@kanecki.pl.

 

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki

udziału (1/4) w spadku po Marii Teresie Lemańskiej, w skład którego wchodzi nieruchomość gruntowa położona w Opalenicy przy ul. Przybyszewskiego 22 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1N/00015504/3, wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Lemańskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej zam. w Opalenicy, sygn. akt XI GUp 132/21

 1. Bezwarunkowe oferty na zakup składnika masy upadłości składać należy w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/8, do dnia 28 kwietnia 2023 r.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest udziału (1/4) w spadku po Marii Teresie Lemańskiej, w skład którego wchodzi nieruchomość gruntowa położona w Opalenicy przy ul. Przybyszewskiego 22 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1N/00015504/3. Nieruchomość szczegółowo opisana jest w operacie szacunkowym z dnia 9 listopada 2022 r.
 3. Oferta poza określeniem oferowanej ceny za przedmiot sprzedaży, nie niższej jak cena wywołania wskazana w obwieszczeniu, powinna określać również w szczególności termin i sposób zapłaty oraz zawierać kopię bankowego dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank S.A. o nr 90 1090 1447 0000 0001 4997 5371.
 4. Oferta ponadto powinna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, statusu prawnego oferenta,
 2. w przypadku przedsiębiorców – wypis z właściwego rejestru,
 3. proponowaną cenę zakupu,
 4. proponowany termin i sposób zapłaty,
 5. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem Sprzedaży, Wyceną Przedmiotu Sprzedaży, przedmiotem sprzedaży, jego stanem faktycznym i prawnym i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie oferenta, że cała oferowana cena zostanie uiszczona przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości oraz zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 7. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy Prawo upadłościowe,
 8. oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z procedurą sprzedaży: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych oraz kontaktowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Lemańskiego, sygn. akt: XI GUp 132/22),
 9. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do składania w jego imieniu tego rodzaju oświadczeń woli,
 10. dokładny adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu kontaktowego, a także nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia danej oferty,
 11. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację, a wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 12. każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę,
 13. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu, które powinno być opisane ,,sprzedaż Ryszard Lemański”,
 14. oferty wysłane pocztą należy włożyć w druga kopertę zaadresowaną na adres Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Adam Majchrzak, ul. Adama Mickiewicza 19/8, 60-833 Poznań. Oferty powyższe rozpatrywane będą pod warunkiem zachowania terminu wpływu do Kancelarii Syndyka określonego w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w terminie tygodnia od upływu terminu na złożenie ofert.
 2. Przyjęcia ofert dokonuje syndyk.
 3. W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów równych kwotowo ofert na ten sam przedmiot sprzedaży, które będą cenami najwyżej zaoferowanymi, Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ofertowych, wyłącznie pomiędzy tymi oferentami.
 4. W przypadku konieczności zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, celem uzyskania oświadczeń lub pozwoleń wymaganych przepisami prawa a niezbędnych do zawarcia umowy ostatecznej, strony zawrą taką umowę na koszt oferenta wskazując jako jedyny warunek zawarcia umowy ostatecznej uzyskanie przedmiotowych oświadczeń lub pozwoleń organów administracji publicznej.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży (ewentualnie przedwstępnej umowy sprzedaży) nastąpi przed notariuszem wskazanym przez Syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają oferenta/nabywcę.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po zapłacie na rachunek masy upadłości całości ceny sprzedaży. Za moment zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego masy upadłości.
 7. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem tel. 607 992 054.
 8. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, zarówno przed upływem terminu do składania ofert, jak i po jego upływie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Syndyka lub odstąpienia przez niego od sprzedaży.
 9. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez Syndyka.
 10. W przypadku niewywiązania się oferenta, którego oferta została przyjęta z jej warunków, uiszczona kwota wadium stanowi zryczałtowane odszkodowanie i przepada na rzecz masy upadłości.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.