POWRÓT

Nadzorca wykonania układu sprzeda grunt rolny zabudowany (gospodarstwo rolne) w Łopuchowie

Cena: 4 436 000,00 zł

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 510 212 272

Wojciech Czajkowski
Radca prawny

OBWIESZCZENIE

 

Nadzorca wykonania układu Kazimierza Kosakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Rolhurt” Kazimierz Kosakowski (NIP 7770018376)

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości rolnej zabudowanej

położonej w miejscowości Łopuchowo, gmina Murowana Goślina

 

 

Ogólne warunki sprzedaży:

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna zabudowana (ferma drobiu) położona w miejscowości Łopuchowo, gmina Murowana Goślina, działki nr 9/2 i 9/25, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00122801/0 – szczegółowo opisana w Operacie szacunkowym z dnia 14 czerwca 2022 roku, sporządzony przez mgr. inż. Wojciecha Rutkowskiego, za cenę najkorzystniejszą nie niższą niż 4 436 000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 27 grudnia 2023 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Nadzorcy wykonania układu – Kanecki  i Wspólnicy Restrukturyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Kosakowscy”.

3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10 % wartości ceny wywołania na rachunek bankowy nadzorcy wykonania układu nr: 58 1090 2590 0000 0001 5552 0605.

4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w wycenie składnika masy upadłości (Operat szacunkowy z dnia 14 czerwca 2022 roku). 

5. Nadzorca wykonania układu zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży.  

6. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

7. Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Nadzorcy wykonania układu (tel. +48 61 841 71 09 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.