POWRÓT

Mieszkanie Warszawa - Białołęka - sprzedaż z wolnej ręki

Cena: 248400.000

Data licytacji: 21/08/2020

Miejsce: Warszawa

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  gospodarczej  Janiny Kurowskiej, w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1253/19 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej nr 613, w budynku wielorodzinnym nr 9D, położonym w Warszawie, przy ul. Książkowej,  dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00322519/2,  wraz  z  udziałem  wynoszącym 313/58347 części  w  nieruchomości  wspólnej,  zapisanym  w  księdze  wieczystej nr  WA3M/00278162/0, z zastrzeżeniem ceny minimalnej 234.600,00 złotych brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym  terminie do 21 sierpnia 2020 roku, na adres kancelarii syndyka ul. Grzybowska 43 lok. 136, 00-855 Warszawa. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1253/19  oraz dopiskiem: NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Janiny Kurowskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Zainteresowani zobowiązani są do wpłaty wadium , w wysokości 25.000,00 zł na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2020 roku.

Szczegółowy regulamin sprzedaży oraz operat dostępne są u syndyka.