POWRÓT

Mieszkanie Warszawa - Białołęka - PRZETARG ODWOŁANY

Cena: 276.000

Data licytacji: 07/04/2020

Miejsce: Warszawa

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

PRZETARG ODWOŁANY

***

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  gospodarczej  Janiny Kurowskiej, w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1253/19 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej nr 613, w budynku wielorodzinnym nr 9D, położonym w Warszawie, przy ul. Książkowej,  dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00322519/2,  wraz  z  udziałem  wynoszącym 313/58347 części  w  nieruchomości  wspólnej,  zapisanym  w  księdze  wieczystej nr  WA3M/00278162/0, z zastrzeżeniem ceny minimalnej 276000,00 złotych brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym  terminie do 3 kwietnia 2020 roku, do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do Sądu nie zaś data nadania oferty). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1253/19  oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Janiny Kurowskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Zainteresowani zobowiązani są do wpłaty wadium , w wysokości 27.600,00 zł na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2020 roku.

Termin otwarcia ofert  w Sądzie Rejonowym  dla m.st. Warszawy,  XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa wyznaczony został na dzień 7 kwietnia 2020 roku, godzina 14.00, sala nr 120.