POWRÓT

Sprzedaż składników masy upadłości nieruchomosci gm. Jutrosin, udziały w sp. z o.o.

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 510 212 272

Wojciech Czajkowski
Radca prawny

 

Syndyk masy upadłości Marka Organistki ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości 

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest:
 1. nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Bartoszewicach, gmina Jutrosin, działki nr 72/1 oraz 73/1, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi księgę wieczystą nr PO1R/00027482/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena 841 500,00 zł (osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100), tj. 50% wartości określonej w operacie szacunkowym z dnia 18 maja 2015 roku;
 2. nieruchomość zabudowana, położona w Bartoszewicach, gmina Jutrosin, działka nr 56/6, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi księgę wieczystą nr PO1R/000046238/6, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena 143 500,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100), tj. 50% wartości określonej w operacie szacunkowym z dnia 18 maja 2015 roku;
 3. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Bartoszewicach, gmina Jutrosin, działka nr 56/3, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi księgę wieczystą nr PO1R/00044942/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena  185 500,00 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100), tj. 50% wartości określonej w operacie szacunkowym z dnia 18 maja 2015 roku;
 4. 520 udziałów upadłego w spółce Elita Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Bartoszewicach (KRS nr 0000015203) – szczegółowo opisanych w raporcie z wyceny przedsiębiorstwa z dnia 04 marca 2016 roku, za cenę najwyższą zaoferowaną.
 1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż M. Organistka Bartoszewice”.
 2. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania, na konto masy upadłości w BZ WBK S.A. 36 O/Poznań 34 1090 2590 0000 0001 3037 1265. Powyższy obowiązek uiszczenia wadium nie dotyczy oferty na zakup udziałów (wskazanych w pkt. 1 d obwieszczenia).
 3. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. Wycenach (operatach szacunkowych) z dnia 18 maja 2015 r.
 4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży. 
 5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
 6. Z Wyceną oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
  (tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.