POWRÓT

Syndyk sprzedaje mieszkanie II PRZETARG

Cena: 362 250

Data licytacji: 14/02/2018

Miejsce: Warszawa, Gocław

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  gospodarczej, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. S. Mikołajczyka 8 m.1 o powierzchni 64,53 m2, wraz z komórką lokatorską 3,6 m2 dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00154897/7, wraz z udziałem wynoszącym 6813/214729 w prawie użytkowania wieczystego terenu na którym znajduje się budynek z zastrzeżeniem ceny minimalnej 362.250,00 złotych brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym  terminie do 10 lutego 2018 roku , do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,  X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do Sądu nie zaś data nadania oferty). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 600/17  oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Krystyna Piontek” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Zainteresowani zobowiązani są do wpłaty wadium , w wysokości 36.225 zł na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2018 roku , godzina 23.59.

Termin otwarcia ofert  w Sądzie Rejonowym  dla m.st. Warszawy,  X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa  wyznaczony został na dzień 14 lutego 2018 roku, godzina 14.00, sala 120.

Wszelkich informacji o warunkach przetargu udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 -354-64-14 lub adresem e-mail: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.