POWRÓT

Syndyk sprzeda udział w prawie użytkowania wieczytego garażu w Poznaniu, ul. Przemysłowa

Cena: 2141,28 zł

Miejsce: Poznań

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

607992054

Adam Majchrzak
Ekonomista

Syndyk masy upadłości Agnieszki Rogozińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Poznaniu, sygn. akt XI GUp 45/17, za zgodą Sędziego Komisarza przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie użytkowania wieczystego garażu położonego w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 21, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 2 141,28 zł.

Z regulaminem sprzedaży oraz szczegółowymi danymi nieruchomości można zapoznać się w kancelarii syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/8, bądź drogą elektroniczną poprzez złożenie pisemnego wniosku, który należy wysłać na adres e-mail: a.majchrzak@kanecki.pl.

 

Regulamin Sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości

Agnieszki Rogozińskiej zam. w Poznaniu, sygn. akt XI GUp 45/17

 1. Oferty na zakup składnika masy upadłości składać należy w kancelarii syndyka w Poznaniu przy ul. Adama Mickiewicza 19/8..
 2. Przedmiotem sprzedaży jest 1/6 udziału w prawie użytkowania wieczystego garażu położonego w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 21, KW PO2P/00116499/1.
 3. Oferta poza określeniem oferowanej ceny za przedmiot sprzedaży, powinna określać również w szczególności termin i sposób zapłaty.
 4. Oferta ponadto powinna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, statusu prawnego oferenta,
 2. w przypadku przedsiębiorców – wypis z właściwego rejestru,
 3. proponowaną cenę zakupu z określeniem czy jest to cena netto czy brutto,
 4. proponowany termin i sposób zapłaty,
 5. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do składania w jego imieniu tego rodzaju oświadczeń woli,
 6. dokładny adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację, a wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 8. każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę,
 9. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu, które powinno być opisane ,,sprzedaż Agnieszka Rogozińska”,
 10. oferty wysłane pocztą należy włożyć w druga kopertę zaadresowaną na adres Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Adam Majchrzak, ul. Adama Mickiewicza 19/8, 60-833 Poznań. Oferty powyższe rozpatrywane będą pod warunkiem zachowania terminu wpływu do kancelarii syndyka określonego w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w kancelarii syndyka.
 2. Przyjęcia ofert dokonuje syndyk.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi przed notariuszem wskazanym przez syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają oferenta/nabywcę.
 4. Przejście uprawnień do przedmiotu sprzedaży na rzecz nabywcy nastąpi w dniu (w momencie) zapłaty na rachunek masy upadłości całości ceny sprzedaży, według stanu wierzytelności na ten moment. Za moment zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego masy upadłości.
 5. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem tel. 607 992 054.
 6. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, zarówno przed upływem terminu do składania ofert, jak i po jego upływie, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia wyłonienia nabywcy.
 7. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez syndyka.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.