POWRÓT

Syndyk sprzeda nieruchomość w Olszewnicy Starej

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 660 696 601

Katarzyna Józefowicz - Jokiel
Radca prawny

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; Krzysztofa Kostrzewy (PESEL 730122005299 ) , w sprawie o sygn. akt X GUp 157/16 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Olszewnicy Starej przy ul. Wiejskiej 90B, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 93/4, obrębu 12 Olszewnica Stara , o powierzchni 1235 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1L/00030406/8, za kwotę nie niższą niż 180.000 zł 
Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2018 roku na adres Sąd Rejonowy dla m.st. Warzsawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w kwocie 18.000,00 zł na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2018 roku,  godzina 23.59. 
Termin otwarcia ofert w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa wyznaczony został na dzień 12 kwietnia 2018 roku, godzina 14.00 sala 120
Szczegółowe warunki przetargu , operat szacunkowy dotyczący nieruchomości , dostępne w Kancelarii Syndyka w Warszawie ul. Szpitala 6/8 oraz w Poznaniu ul. Mickiewicza 19.