POWRÓT

Sprzedaż wierzytelności w upadłości

Cena: bez ceny minimalnej

Data licytacji: 26/04/2018

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Regulamin Sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości

Pawła Kowalika w upadłości

 

 

1. Oferty na zakup składnika masy upadłości składać należy w Kancelarii Syndyka w Warszawie przy ul. Szpitalnej 6 lok.8, do dnia 26 kwietnia 2018 roku do godziny 11.00.

2. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność w kwocie 54427,50 zł przysługująca upadłej względem MODA FORTE GRUPA KREATYWNA I.KUBIAK,J.KŁAK SPÓŁKA JAWNA (KRS 0000088217), wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 7 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt XIII GC 2152/15, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, bez określania ceny minimalnej.

3. Oferta poza określeniem oferowanej ceny za przedmiot sprzedaży, powinna określać również w szczególności termin i sposób zapłaty.

4. Oferta ponadto powinna zawierać:

a. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, statusu prawnego oferenta,

b. w przypadku przedsiębiorców – wypis z właściwego rejestru,

c. proponowaną cenę zakupu z określeniem czy jest to cena netto czy brutto,

d. proponowany termin i sposób zapłaty,

e. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do składania w jego imieniu tego rodzaju oświadczeń woli,

f. dokładny adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu kontaktowego,

g. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację, a wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

h. każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę,

i. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu, które powinno być opisane ,,sprzedaż Paweł Kowalik”,

j. oferty wysłane pocztą należy włożyć w druga kopertę zaadresowaną na adres Kancelaria Prawna Katarzyna Kanecka-Małecka ul. Szpitalna 6 lok. 8 00-031 Warszawa. Oferty powyższe rozpatrywane będą pod warunkiem zachowania terminu wpływu do Kancelarii Syndyka określonego w punkcie 1 niniejszego regulaminu.

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka.

6. Przyjęcia ofert dokonuje syndyk.

7. Potwierdzenie zawarcie umowy sprzedaży nastąpi przed notariuszem wskazanym przez syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają oferenta/nabywcę.

8. Przejście uprawnień do przedmiotu sprzedaży na rzecz nabywcy nastąpi w dniu (w momencie) zapłaty na rachunek syndyka całości ceny sprzedaży, według stanu wierzytelności na ten moment. Za moment zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego masy upadłości.

9. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem tel. 22- 354 64 14.

10. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, zarówno

przed upływem terminu do składania ofert, jak i po jego upływie, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia wyłonienia nabywcy.

11. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez syndyka.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego.