POWRÓT

Sprzedaż udziałów w spółce AMQ Models sp. z o. o. (KRS 0000565772)

Cena: 3.350 zł

Data licytacji: 12/03/2018

Miejsce: Warszawa

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Regulamin Sprzedaży składnika masy upadłości

Pawła Kowalika w upadłości

z wolnej ręki

za kwotę nie niższą niż 3.350 zł (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych)

 1. Przedmiotem sprzedaży są udziały w spółce  AMQ Models sp. z o. o. (KRS 0000565772) w ilości 67 o łącznej wartości 3.350 (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych wchodzące w skład masy upadłości Pawła Kowalika w upadłości, zamieszkałego w Warszawie, w związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m st. Warszawy postępowaniem upadłościowym, sygn. akt X GUp 813/17.

 

 1. Oferty na zakup składnika masy upadłości składać należy w Kancelarii Syndyka w Warszawie przy ul. Szpitalnej 6/8, do dnia 12 marca 2018 roku (liczy się data wpływu do kancelarii)

 

 1. Oferta poza określeniem oferowanej ceny za przedmiot sprzedaży, powinna określać również w szczególności termin i sposób zapłaty.

 

 1. Oferta  ponadto powinna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, statusu prawnego oferenta,
  2. w przypadku przedsiębiorców – wypis z właściwego rejestru,
  3. proponowaną cenę zakupu brutto,
  4. proponowany termin i sposób zapłaty,
  5. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do składania w jego imieniu tego rodzaju oświadczeń woli,
  6. dokładny adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu  kontaktowego,
  7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację, a wszystkie strony  oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości  dekompletacji zawartości oferty,
  8. każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę,
  9. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu, które  powinno być opisane ,,sprzedaż Stanisław Komosa”, 
  10. oferty wysłane pocztą należy włożyć w druga kopertę zaadresowaną na adres Kancelaria Prawna Katarzyna Kanecka - Małecka ul. Szpitalna 6/8, 00-031 Warszawa. Oferty powyższe rozpatrywane będą pod warunkiem zachowania terminu wpływu do Kancelarii Syndyka określonego w punkcie 1 niniejszego regulaminu.

 

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka.

 

 1. Przyjęcia ofert dokonuje syndyk.

 

 1. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi przed notariuszem wskazanym przez syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają oferenta/nabywcę.
 2. Przejście uprawnień do przedmiotu sprzedaży na rzecz nabywcy nastąpi w dniu (w momencie) zapłaty na rachunek syndyka całości ceny sprzedaży, według stanu wierzytelności na ten moment. Za moment zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego masy upadłości.

 

 1. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 22-354 64 14.

 

 1. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, zarówno przed upływem terminu do składania ofert, jak i po jego upływie, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia wyłonienia nabywcy.

 

 1. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez syndyka.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego.