POWRÓT

Sprzedaż nieruchomości lokalowej - mieszkania II PRZETARG

Cena: 239.400

Data licytacji: 16/01/2018

Miejsce: Warszawa, Praga - Południe

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  gospodarczej  Marka Koźbiała (PESEL 72060301951), w sprawie o sygn. akt X GUp 425/17 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 25 w budynku wielorodzinnym nr 25 położonym w Warszawie przy ul. J. Dwernickiego o powierzchni 44,69 m2, dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00460370/5, wraz z udziałem wynoszącym 170/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu za cenę nie mniejszą niż 239.400 zł .

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym  terminie do 11 stycznia 2018 roku , do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,  X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 425/17  oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Marka Koźbiała” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Zainteresowani zobowiązani są do wpłaty wadium , w wysokości 23.940 zł  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2018 roku , godzina 23.59.

Termin otwarcia ofert  w Sądzie Rejonowym  dla m.st. Warszawy,  X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa  wyznaczony został na dzień 16 stycznia 2018 roku, godzina 14:40, sala A14.

Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa (czytelnia akt).

Wszelkich informacji o warunkach przetargu udziela biuro syndyka pod nr tel. 22-354-64-14 lub adresem e-mail: k.kanecka@kanecki.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.